Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Rzezawie

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Rzezawie, ul. Długa 21 reprezentowany przez Kierownika Jednostki. Kontakt z Administratorem możliwy mailowo: gzgk@rzezawa.pl.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Sylwia Wierciak e-mail: skarbnik.audyt@onet.pl

3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

  • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w celu prawidłowej realizacji zawartej umowy;
  • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w celu realizacji zadań określony w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków;
  • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – w pozostałym zakresie na podstawie udzielonej zgody.

4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5. Jeżeli uzna Pan/Pani, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedziba w Warszawie przy ul. Stawki 2.

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

7. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

8. Pani/ Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami Pani/ Pana danych mogą być podmioty, którym administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające).

9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą podlegać profilowaniu.

Portal interesanta

Możliwość korzystania z Portalu Interesanta istnieje tylko w przypadku zawartej umowy na jednego odbiorcę np. Jan Kowalski. W pozostałych przypadkach prosimy o kontakt osobisty celem przepisania umowy na jednego odbiorcę usługi.

Zgłaszanie awarii sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

- w poniedziałki godz. 9.00-17.00 - tel.(14) 648 48 12

- od wtorku do piątku w godz. 7.00-15.00 - tel. (14) 648 48 12

- w innych przypadkach  - tel. 726 442 598
 
 
 
Dane do wystawiania faktur:

Nabywca: Gmina Rzezawa,   ul. Długa 21, 32-765 Rzezawa
NIP: 868 10 21 294
 
Odbiorca: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Rzezawie ul. Długa 21, 32-765 Rzezawa
 

 

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.