Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Rzezawie

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizyczych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochornie danych), dalej RODO, dbając o to, aby Pani/Pan wiedział/a kto i w jaki sposób przetwarza Pani/Pana dane osobowe, poniżej przedstawiamy informacje, które pomogą Pani/Panu to ustalić.

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Rzezawie, ul. Długa 21 reprezentowany przez Kieronika Jednostki.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Sylwia Wierciak, e-mail: skarbnik.audyt@onet.pl.

3. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich kopiowania, do ich poprawiania, wniesienia sprzeciwu z powodu Pani/Pana szczególnej sytuacji. Ma Pani/Pan również prawo do żądania od Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rzezawie ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych.

4. Jeżeli uzna Pan/Pani, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dla prawidłowej realizacji umowy, a także mogą być przetwarzane dla dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego, jeśli takie się pojawią.

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do zawarcia umowy, o której mowa w pkt 5/do wydania warunków przyłączenia do sieci wodociągowej.kanalizacyjnej/do odbioru końcowego wykonanego przyłącza do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej*.

7.Oidstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wdodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO, a także 9 ust. 2 lit. f RODO, tzn. przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obron roszczeń.

8. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa.

9. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Rzezawie przez cały czas, przez który umowa będzie wykonywana, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją 10-letniego obowiązku archiwizacyjnego.

 

* Niepotrzebne skreślić

 

 

Zgłaszanie awarii sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

- w poniedziałki godz. 9.00-17.00 - tel. (14) 648 48 12

- od wtorku do piątku w godz. 7.00-15.00 - tel. (14) 648 48 12

- w innych przypadkach  - tel. 726 442 598
 
 
 
Dane do wystawiania faktur:

Nabywca: Gmina Rzezawa,   ul. Długa 21, 32-765 Rzezawa
NIP: 868 10 21 294
 
Odbiorca: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Rzezawie ul. Długa 21, 32-765 Rzezawa
 

 

Numer konta bankowego, na które można dokonywać wpłat z tytułu: czynszów, wody, kanalizacji, opłat za wywóz nieczystości beczką asenizacyjną

Nr konta: 22 8591 0007 0080 0220 6066 0002

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Grudzień 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1