Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Rzezawie

Procedura przyłączenia budynku do sieci wod-kan

ETAP 1. Warunki techniczne przyłączenia do sieci
 

            Aby otrzymać warunki techniczne przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej należy złożyć w siedzibie GZGK w Rzezawie (ul. Długa 21,32-765 Rzezawa pok. nr 17) wniosek (pobierz) o wydanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej.

1.1. Prawidłowo złożony wniosek powinien zawierać następujące załączniki:

a. oświadczenie określające tytuł prawny do nieruchomości (pobierz);

b. aktualną mapę sytuacyjno – wysokościową w skali 1:500 lub aktualną mapę zasadniczą pobraną ze Starostwa Powiatowego w Bochni z zaznaczoną lokalizacją przyłączanego budynku;

c. klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku ze złożeniem wniosku o określenie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej (pobierz),

d. upoważnienie w przypadku wystąpienia dla współwłaścicieli lub innej osoby niż właściciel działki (pobierz).

            Złożenie kompletnego wniosku rozpoczyna procedurę, w ramach której ma nastąpić przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej. Etap ten kończy się uzyskaniem warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej na terenie Gminy Rzezawa.

ETAP 2. Zlecenie opracowania projektu przyłączy

            Po uzyskaniu warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej, konieczne jest zlecenie opracowania projektu budowy przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego projektantowi z właściwymi uprawnieniami. Projekt ten winien być opracowany na podstawie zaleceń zawartych w wydanych przez GZGK w Rzezawie warunków technicznych dla danej nieruchomości.

ETAP 3. Uzgodnienie projektu z GZGK w Rzezawie

            Wykonany przez projektanta projekt przyłączy należy złożyć do uzgodnienia w siedzibie GZGK w Rzezawie.

3.1 W tym celu należy złożyć:

a. wniosek o uzgodnienie projektu (pobierz)
b. wykonany projekt przyłącza w minimum dwóch egzemplarzach

            GZGK w Rzezawie wymaga załączenia do projektu kserokopii pisemnej zgody na wykonanie przyłączy (potwierdzonej za zgodność przez projektanta). Zgoda ta powinna być podpisana przez właściciela/li działek przez które przebiega trasa projektowanych przyłączy (jeśli zachodzi taka konieczność).

ETAP 4. Zgłoszenie rozpoczęcia prac związanych z budową przyłączy.

4.1 W tym celu należy:

a. co najmniej 2-3 dni wcześniej złożyć pisemny wniosek (pobierz) o rozpoczęciu prac podając w nim m.in.:
- nr uzgodnienia GZGK w Rzezawie
- wykonawcę prac
- planowaną datę rozpoczęcia i zakończenia prac
b. wniosek (pobierz) o zawarcie umowy na dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków
c. oświadczenie RODO (pobierz)
d. upoważnienie w przypadku wystąpienia dla współwłaścicieli lub innej osoby niż właściciel działki (pobierz).

ETAP 5. Odbiór techniczny przyłączy


5.1. Wpięcie do gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej podlega odbiorowi  technicznemu na otwartym  wykopie przez  przedstawiciela GZGK w Rzezawie. W odbiorze powinni uczestniczyć: właściciel nieruchomości/osoba upoważniona, wykonawca robót, przedstawiciel  GZGK w Rzezawie.                                                         
5.2. Przedstawiciel GZGK w Rzezawie po sprawdzeniu poprawności wykonanych prac z uzgodnionym projektem sporządza protokół odbioru technicznego przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.

5.3 Inwestor zobowiązany jest dostarczyć do GZGK w Rzezawie w terminie do 12 miesięcy od daty odbioru technicznego inwentaryzacje powykonawczą przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego ( wersja papierowa oraz plik .dwg) - celem odbioru oryginału protokołu odbioru technicznego przyłaczy.

 

ETAP 6. Zawarcie umowy na dostawę wody i odprowadzenie ścieków z GZGK w Rzezawie.

W terminie do 7 dni roboczych od daty odbioru technicznego właściciel nieruchomości zobowiązany jest zgłosić się w siedzibie GZGK w Rzezawie (pok. nr 12) w celu podpisania i odbioru umowy na dostarczenie wody i/lub odprowadzenie ścieków.

_____________________________________________________________________

Powyższe zasady przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przedstawia szczegółowy regulamin określający zasady zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowany przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Rzezawie na terenie gminy Rzezawa : link

Zgłaszanie awarii sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

- w poniedziałki godz. 9.00-17.00 - tel. (14) 685 85 65 lub tel. (14) 648 48 12
- od wtorku do piątku w godz. 7.00-15.00 - tel. (14) 685 85 65 lub tel. (14) 648 48 12

- w innych przypadkach  - tel. 605 262 894 - Tadeusz Mączka
 
 
Dane do wystawiania faktur:

Nabywca: Gmina Rzezawa,   ul. Długa 21, 32-765 Rzezawa
NIP: 868 10 21 294
 
Odbiorca: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Rzezawie ul. Długa 21, 32-765 Rzezawa
 

 

FORMULARZ ODCZYTU
WODOMIERZA

Numer konta bankowego, na które można dokonywać wpłat z tytułu: czynszów, wody, kanalizacji, opłat za wywóz nieczystości beczką asenizacyjną

Nr konta: 22 8591 0007 0080 0220 6066 0002

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Styczeń 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6