Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Rzezawie

Procedura przyłączenia budynku do sieci wod-kan

ETAP 1. Warunki techniczne przyłączenia do sieci
 

            Aby otrzymać warunki techniczne przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej należy złożyć w siedzibie GZGK w Rzezawie (ul. Długa 21,32-765 Rzezawa pok. nr 12) wniosek (pobierz) o wydanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej.

1.1. Prawidłowo złożony wniosek powinien zawierać następujące załączniki:

a. wniosek (pobierz) o wydanie warunków technicznych

b. aktualną mapę sytuacyjno – wysokościową w skali 1:500 lub aktualną mapę zasadniczą pobraną ze Starostwa Powiatowego w Bochni z zaznaczoną lokalizacją przyłączanego budynku oraz infrastruktury podziemnej;

c. klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku ze złożeniem wniosku o określenie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej (pobierz),

d. upoważnienie w przypadku wystąpienia pełnomocników (pobierz).

            Złożenie kompletnego wniosku rozpoczyna procedurę, w ramach której ma nastąpić przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej. Etap ten kończy się uzyskaniem warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej na terenie Gminy Rzezawa.

 

ETAP 2. Zgłoszenie rozpoczęcia prac związanych z budową przyłączy.

2.1 W tym celu należy:

a. co najmniej 2-3 dni wcześniej złożyć pisemny wniosek (pobierz) o rozpoczęciu prac podając w nim m.in.:
- nr uzgodnienia GZGK w Rzezawie
- wykonawcę prac
- planowaną datę rozpoczęcia i zakończenia prac
b. wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody i/lub odprowadadzanie ścieków (pobierz);
c. oświadczenie określające tytuł prawny do nieruchomości (pobierz);

d. oświadczenie RODO (pobierz)
e. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością (pobierz);
f. upoważnienie -
w przypadku wystąpienia pełnomocników (pobierz).

 

ETAP 3. Odbiór techniczny przyłączy


3.1. Wpięcie do gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej podlega odbiorowi  technicznemu na otwartym  wykopie przez  przedstawiciela GZGK w Rzezawie. W odbiorze powinni uczestniczyć: właściciel nieruchomości/osoba upoważniona, wykonawca robót, przedstawiciel  GZGK w Rzezawie.         

                                               
3.2. Przedstawiciel GZGK w Rzezawie po sprawdzeniu poprawności wykonanych prac z uzgodnionym projektem sporządza protokół odbioru technicznego przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.


3.3 Inwestor zobowiązany jest dostarczyć do GZGK w Rzezawie w terminie do 12 miesięcy od daty odbioru technicznego inwentaryzacje powykonawczą przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego ( wersja papierowa oraz plik .dwg) - celem odbioru oryginału protokołu odbioru technicznego przyłaczy.

 

ETAP 4. Zawarcie umowy na dostawę wody i odprowadzenie ścieków z GZGK w Rzezawie.

W terminie do 7 dni roboczych od daty odbioru technicznego właściciel nieruchomości zobowiązany jest zgłosić się w siedzibie GZGK w Rzezawie (pok. nr 12) w celu podpisania i odbioru umowy na dostarczenie wody i/lub odprowadzenie ścieków.

_____________________________________________________________________

Powyższe zasady przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przedstawia szczegółowy regulamin określający zasady zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowany przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Rzezawie na terenie gminy Rzezawa : link

Portal interesanta

Możliwość korzystania z Portalu Interesanta istnieje tylko w przypadku zawartej umowy na jednego odbiorcę np. Jan Kowalski. W pozostałych przypadkach prosimy o kontakt osobisty celem przepisania umowy na jednego odbiorcę usługi.

Zgłaszanie awarii sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

- w poniedziałki godz. 9.00-17.00 - tel.(14) 648 48 12

- od wtorku do piątku w godz. 7.00-15.00 - tel. (14) 648 48 12

- w innych przypadkach  - tel. 726 442 598
 
 
 
Dane do wystawiania faktur:

Nabywca: Gmina Rzezawa,   ul. Długa 21, 32-765 Rzezawa
NIP: 868 10 21 294
 
Odbiorca: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Rzezawie ul. Długa 21, 32-765 Rzezawa
 

 

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.